top of page

Cấu trúc bài thi TOEIC 2018

TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành 2 phần như sau:

Phần I: Nghe hiểu

Trong phần này, thí sinh phải chứng minh khả năng nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh của mình. Phần Nghe hiểu sẽ được thực hiện trong 45 phút với 4 phần. Ở mỗi phần, thí sinh sẽ được nghe hướng dẫn cụ thể và phải ghi nhận câu trả lời vào phiếu trả lời. Thí sinh không được ghi nhận câu trả lời vào cuốn đề thi.

1- Phần 1: Hình ảnh

Hướng dẫn: Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ nghe 4 câu miêu tả về một bức tranh trong cuốn đề thi. Khi nghe, thí sinh phải chọn câu miêu tả phù hợp nhất với hình ảnh là (A), (B), (C) hay (D), sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời. Những câu miêu tả này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

2- Phần 2: Hỏi và trả lời

Hướng dẫn: Trong mỗi câu, thí sinh sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu miêu tả và 3 phương án trả lời. Các câu hỏi và trả lời sẽ không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B) hoặc (C) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời.

3- Phần 3: Hội thoại

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn hội thoại giữa hai người. Trong mỗi đoạn hội thoại, thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn hội thoại này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

4- Phần 4: Đoạn thông tin

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn thông tin do một người nói. Trong mỗi đoạn thông tin, thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung được đề cập. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn thông tin này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Phần II: Đọc hiểu

Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn văn khác nhau và trả lời một số loại câu hỏi đọc hiểu. Phần Đọc hiểu kéo dài 75 phút với 3 hợp phần có hướng dẫn cụ thể. Thí sinh nên cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt trong thòi gian cho phép. Thí sinh không ghi nhận phương án trả lời vào cuốn đề thi mà tô vào các chữ cái tương ứng với câu trả lời trong phiếu trả lời.

5- Phần 5: Hoàn thành câu

Hướng dẫn: Mỗi câu sẽ bị khuyết một từ hay một cụm từ và có 4 phương án lựa chọn. Thí sinh chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời.

6- Phần 6: Hoàn thành đoạn văn

Hướng dẫn: Trong đoạn văn sẽ có một số câu bị khuyết một từ hoặc một cụm từ. Thí sinh cần lựa chọn đúng từ hoặc cụm từ thiếu đó để hoàn thành đoạn văn. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. Thí sinh chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời.

7- Phần 7: Đọc hiểu

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn tạp chí, bài báo, thư và các tít quảng cáo. Mỗi đoạn sẽ có một số câu hỏi. Thí sinh cần chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page